Vitajte na našom webe

SLOVINAOK vznikla z podnetu vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry na GSFA v Levoči. Je určená všetkým našim žiakom, aby mohli aj takouto formou získať nielen učebné materiály, ale mali prístup aj k rôznym zaujímavostiam zo sveta jazykovedy, litaratúry, kultúrneho a spoločenského diania u nás i v zahraničí. Zároveň je to prostriedok na vyjadrenie postrehov samotných žiakov, na ich podnetné diskusie či zdieľanie svojich prác. Obsah stránky sa bude pribežne aktualizovať a dopĺňať. Tešíme sa na Vaše podnetné nápady.

 


Predmet slovenský jazyk a literatúra ako súčasť vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia je jedným z kľúčových
všeobecnovzdelávacích predmetov, ktorého obsahovú časť tvoria dve rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajúce zložky – jazyk a
literatúra.
Podstatou predmetu je viesť žiakov k uvedomeniu si jazykovej kultúrnej pestrosti nielen v rámci Európy a sveta, ale aj
v rámci jednotlivých sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru by mali dospieť k chápaniu
odlišností, tolerancii a orientácii v multikultúrnom prostredí.
Jazyková zložka predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, pričom
primárne sa kladie dôraz na vnímanie jazyka ako potenciálneho zdroja osobného a kultúrneho obohatenia človeka. Do popredia sa
vo vyučovaní jazyka dostáva analýza a interpretácia textov/prejavov a tvorba vlastných textov/prejavov, ktoré budú zodpovedať
konkrétnej komunikačnej situácii. Kvalitné ovládanie materinského jazyka treba považovať za východisko lepších študijných
výsledkov žiakov a ich schopnosti uplatniť sa na trhu práce a v súkromnom živote.
Literárna zložka kladie dôraz na rozvoj čítania ako estetického osvojovania umeleckého textu a postupné rozvíjanie
čitateľských schopností smerujúcich od analýzy umeleckého textu ku schopnosti hodnotiť prečítaný text

Zdroj: www.siov.sk/ext_dok-slovensky_jazyk_a_literatura_sov_3/21531c